ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ကို္င္ေနသူမ်ားမွ ျပည္ဝင္ဗီဇာသက္တမ္း(၄) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ဆက္လက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္လုိသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္တရားဝင္အလုပ္လုပ္ကို္င္ေနသူမ်ားမွ ျပည္ဝင္ဗီဇာသက္တမ္း(၄) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ လုိသည့္အလုပ္သမားမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူ လုံေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္

– ျပည္ဝင္ဗီဇာသက္တမ္း (၄) ႏွစ္ျပည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္းအလုပ္ရွင္ သည္ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္သမားအတြက္ Demand Letter ႏွင့္အတူ List of Demand Letter for Myanmar Workers, Name List of Workers, Employment Contracts, Power of Attorneys, The Application Form for Importing Foreign Workers Concerning with the Memorandum of Understanding (MoU) Between Thailand and Myanmar ၊ ထိုင္းအလုပ္ရွင္အမည္ပါေသာ Work Permit မိတၱဴ၊ အလုပ္သမား၏ ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မိတၱဴ၊ လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန ပံုစံ၊ သာမန္ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ေလ်ာက္ထားသည့္ပံုစံ၊ ႏိုင္ငံသားဆုိင္ရာ အေထာက္အထား မိတၱဴမ်ား ပါရွိရမည့္အျပင္ ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ ျမန္မာသံရံုးသုိ႔ စိစစ္ရန္ အတြက္ အနည္းဆံုး (၆) လ ႀကိဳတင္၍ ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (624)/