ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ (ထိုင္း) ယာယီပိတ္သိမ္းထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္

(၂၅-၁၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ထိ ျပည္ပအက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ (ထိုင္း) ယာယီပိတ္သိမ္းထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း


ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန မွ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ ယာယီပိတ္သိမ္းထားသည့္ ကုမၸဏီစာရင္း