အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအထိ အလုပ္သမားေစလႊတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း