ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိုးေဆာင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား အျပီးရုတ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ (၂၆-၈-၂၀၁၆)ရက္ေန႕အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိုးေဆာင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား အျပီးရုတ္သိမ္းသည္႔စာရင္း
လိုင္စင္အျပီးရုတ္သိမ္းထားသည့္ေအဂ်င္စီ-၁၄ခု
ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း (၁၀) ခု
စဥ္ ကုမၸဏီအမည္
(၁) Han Htoo Pan Co.,Ltd
(၂) Aung Than Htike Trading Co.,Ltd
(၃) Simo Myanmar Co.,Ltd
(၄) Toe Tet Tun Co.,Ltd
(၅) Min Kaung Power Co.,Ltd
(၆) Eastern Jade Co.,Ltd
(၇) Executive Search Co.,Ltd
(၈) Myanmar Harmony Management Co.,Ltd
(၉) Trust First Co.,Ltd
(၁၀) Spring Leaf Training Ltd
အေရးယူျခင္း (၄) ခု
(၁) Kyaw Kyaw Naing Family Technical Co.,Ltd
(၂) Linn Unity General Service Co.,Ltd
(၃) Shwinn Co.,Ltd
(၄) Dynamic Global Co.,Ltd

(၃.၆.၂၀၁၆)ရက္ေန႕အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိုးေဆာင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား အျပီးရုတ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း
စဥ္ ကုမၸဏီအမည္
၁။ Executive Search Co.,Ltd
၂။ Myanmar Harmony Management Co.,Ltd
၃။ Trust First Co.,Ltd