အလုပ်သမားအဖွဲ့ချူပ်၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချူပ်၊ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့်အခြေခံအလုပ်ရှင် အဖွဲ့ အစည်းများ


အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ်

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၂၄-၈-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံ..

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၁၃-၇-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်.. (115)

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၁၂-၄-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံ.. (141)

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၂-၂-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံသိရှိရန်... (225)

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၉-၁-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (178)

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (181)

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ အျပည့္အစံုကိုသိႏိုင္ပါရန္.. . . . . . (188)


အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ (၂၀-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့ အထိ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပြီးသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းချုပ် အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (483)


၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

(၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မှ (၃၀-၇-၂၀၁၈)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၈၂) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၅ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (-) ဖွဲ့

အပြည့်အစုံ..

(၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မှ (၂၉-၆-၂၀၁၈)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၆၉) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၅ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (-) ဖွဲ့

အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်.. (68)

(၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မှ (၁၂-၄-၂၀၁၈)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၉၇) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၄ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (-) ဖွဲ့

အပြည့်အစုံ... (99)

(၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မှ (၂-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၄) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (-) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (-) ဖွဲ့

အပြည့်အစုံ ... (171)


၂၀၁၇ ခုနှစ် အတွင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

(၂.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၂၂.၁၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၄၅) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၂ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၃ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (-) ဖွဲ့

အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (141)

(၂.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၆.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၁၀) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၁ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၃ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (-) ဖွဲ့

အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (170)

(၂.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၁၅.၉.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၆၃) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၈ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၃ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (-) ဖွဲ့

အျပည့္အစံုကိုသိႏိုင္ပါရန္.. . . . . . (175)

(၂.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၁၉.၅.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၂၀) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၃ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (-) ဖွဲ့

အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (333)

(၂.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၁၀.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၄၀) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (-) ဖွဲ့

အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (251)


အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ (၂၆.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၄၃၁) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၆) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၅ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (၁) ဖွဲ့

အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (281)

(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ (၁၃.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၄၂၃) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၆) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၅ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (၁) ဖွဲ့

အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (286)

(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ (၁၄.၁၀.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၆၂) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၅) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (၁) ဖွဲ့

အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (327)

(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ (၂၉.၈.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၈၅) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၄) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (၁) ဖွဲ့

အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............. (333)

(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ (၆.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၀၆) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၇) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (၁) ဖွဲ့

အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္........... (336)

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ မေလ ၆ ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၃၂) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၄ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁ ) ဖွဲ့

အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.... (575)


အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၂၄) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၄၃ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၀ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ( ၃ ) ဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(၁)ဖွဲ့

အျပည္႔အစံုသိရွိရန္.... (541)

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၂၄) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၄၃ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၀ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ( ၃ ) ဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(၁)ဖွဲ့

အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (426)

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၅၅) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၃၅ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၈ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ( ၃ ) ဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(၁)ဖွဲ့

အျပည္႔အစံုသိရွိရန္.... (370)

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ (၂၃-၇-၂၀၁၅)အထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၂၇) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၇ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၆ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ( ၃ ) ဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(၁)ဖွဲ့

အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (396)

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ မေလအထိ

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၉၄ ) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၆ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၆ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ( ၁ ) ဖွဲ့

အဖြဲ႔အစည္း စာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (682)

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၅၉၆ ) ဖွဲ့
အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း ( ရ ) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၃၀ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ( ၂ ) ဖွဲ့

အဖြဲ႕အစည္းစာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . (614)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၅၁၉ ) ဖွဲ့
အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း ( ၄ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ( ၁ ) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၁) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း ( ၁ ) ဖွဲ့

၂၀-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ အထိ အဖြဲ႕အစည္းစာရင္း အျပည့္အစုံ . . . . . . . . . . (758)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်(၁)ဖွဲ့
အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချုပ်(၁)ဖွဲ့
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၅၆)ဖွဲ့
အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း(၁၆)ဖွဲ့

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) (1534)

ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း

(က) ၉၉၉ သံနန်းဆွဲ စက်ရုံ အခြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အခြေခံ(၁၂/၂၀၁၂)
(ခ ) Sweety Home မွေ့ယာစက်ရုံ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အခြေခံ(၁၆၉/၂၀၁၂)
(ဂ ) အမှတ်(၂) စီးကရက်စက်ရုံ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အခြေခံ(၁၈၈/၂၀၁၂)
(ဃ) ပေါင်းလောင်း(၃) ကုန်တင်ကုန်ချအခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အခြေခံ(၄၉/၂၀၁၃)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ခန့်အပ်သော မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံးများ၏ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာများ