အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းနွင့္အေျခခံအလုပ္ရွင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း စာရင္းအား အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္-

(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႕ မွ (၁၄.၁၀.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ အထိ

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၃၆၂) ဖြဲ႕
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၂၅) ဖြဲ႕
တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၂ ) ဖြဲ႕
အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁) ဖြဲ႕

အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (63)

(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႕ မွ (၂၉.၈.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ အထိ

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၂၈၅) ဖြဲ႕
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၂၄) ဖြဲ႕
တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၂ ) ဖြဲ႕
အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁) ဖြဲ႕

အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............. (82)

(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႕ မွ (၆.၅.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ အထိ

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၂၀၆) ဖြဲ႕
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၁၇) ဖြဲ႕
တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၁ ) ဖြဲ႕
အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁) ဖြဲ႕

အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္........... (108)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ မွ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ အထိ

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၁၃၂) ဖြဲ႕
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၁၄ ) ဖြဲ႕
တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၁ ) ဖြဲ႕

အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.... (211)

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း စာရင္းအား အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္-

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ အထိ

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၃၂၄) ဖြဲ႕
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၄၃ ) ဖြဲ႕
တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၁၀ ) ဖြဲ႕
အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ုပ္ ( ၃ ) ဖြဲ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔(၁)ဖြဲ႕

အျပည္႔အစံုသိရွိရန္.... (275)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိ

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၃၂၄) ဖြဲ႕
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၄၃ ) ဖြဲ႕
တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၁၀ ) ဖြဲ႕
အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ုပ္ ( ၃ ) ဖြဲ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔(၁)ဖြဲ႕

အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (193)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ မွ စက္တင္ဘာလ အထိ

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၂၅၅) ဖြဲ႕
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၃၅ ) ဖြဲ႕
တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၈ ) ဖြဲ႕
အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ုပ္ ( ၃ ) ဖြဲ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔(၁)ဖြဲ႕

အျပည္႔အစံုသိရွိရန္.... (184)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ မွ (၂၃-၇-၂၀၁၅)အထိ

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၂၂၇) ဖြဲ႕
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၂၇ ) ဖြဲ႕
တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၆ ) ဖြဲ႕
အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ုပ္ ( ၃ ) ဖြဲ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔(၁)ဖြဲ႕

အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (181)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ မွ ေမလအထိ

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၉၄ ) ဖြဲ႕
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၆ ) ဖြဲ႕
တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၆ ) ဖြဲ႕
အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ုပ္ ( ၁ ) ဖြဲ႔

အဖြဲ႔အစည္း စာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (387)

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း စာရင္းအား အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္-

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း
အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၅၉၆ ) ဖြဲ႔
အေျခခံအလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္း ( ၇ ) ဖြဲ႔
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၃၀ ) ဖြဲ႔
အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ုပ္ ( ၂ ) ဖြဲ႔

အဖြဲ႕အစည္းစာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . (302)

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း စာရင္းအား အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္-

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း
အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ၅၁၉ ) ဖြဲ႔
အေျခခံအလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္း ( ၄ ) ဖြဲ႔
အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( ၁ ) ဖြဲ႔
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၂၁) ဖြဲ႔
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္း ( ၁ ) ဖြဲ႔

၂၀-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ အထိ အဖြဲ႕အစည္းစာရင္း အျပည့္အစုံ . . . . . . . . . . (505)

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း စာရင္းအား အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္-

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း
အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(၁)ဖြဲ႔
အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(၁)ဖြဲ႔
အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၃၅၆)ဖြဲ႔
အေျခခံအလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္း(၁၆)ဖြဲ႔

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) (1150)

ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစာရင္း

(က) ၉၉၉ သံနန္းဆြဲ စက္ရုံ အေျခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၊ အေျခခံ(၁၂/၂၀၁၂)
(ခ ) Sweety Home ေမြ႔ယာစက္ရုံ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၊ အေျခခံ(၁၆၉/၂၀၁၂)
(ဂ ) အမွတ္(၂) စီးကရက္စက္ရုံ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၊ အေျခခံ(၁၈၈/၂၀၁၂)
(ဃ) ေပါင္းေလာင္း(၃) ကုန္တင္ကုန္ခ်အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၊ အေျခခံ(၄၉/၂၀၁၃)

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာမ်ား