အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ေႀကညာျခင္း

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ေႀကညာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအျဖစ္ ကူးေျပာင္းျပီးေနာက္ပိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မိမိတို႔နိုင္ငံမွလက္ခံက်င့္သံုးထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္ သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO)၏ျပဌာန္းခ်က္ အမွတ္(၈၇)ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအား ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၇ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ယင္းဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန့တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါဥပေဒသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ ေန့တြင္စတင္ အာဏာတည္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒအရ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက အလုပ္သမားညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္အား မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ုပ္အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ျပီး မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္က ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၈၇၃) ဖြဲ႔၊ ျမိဳ႔နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း(၂၃)ဖြဲ႔၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(၂)ဖြဲ႔တို႔အား ဥပေဒနွင့္အညီအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ မ်ားထုတ္ေပး ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္လည္း အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဤဥပေဒအရ အျပိဳင္ဖြဲ႔စည္းနိုင္သည္ဟုလည္း ျပဌာန္းထားသျဖင့္ အလားတူကာလအထိ အေျခခံအလုပ္ရွင္အဖြဲ႔ အစည္း (၂၁)ဖြဲ႔၊ ျမိဳ႔နယ္အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႔အစည္း (၁)ဖြဲ႔နွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(၁)ဖြဲ႔တို႔အား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ ပါသည္။
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၊ျမိဳ႔နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းနည္းဥပေဒ ၄(စ) ျခြင္းခ်က္အရ လုပ္ငန္းက႑၏ သဘာဝအရ လုပ္ငန္းဌာန သို႔မဟုတ္ ပထဝီနယ္ေျမကို အေျခခံ၍ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္း၍မရသည့္ ပင္လယ္ေရေႀကာင္းလုပ္ငန္းက႑တြင္သာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တိုက္ရိုက္ဖြဲ့စည္းနိုင္ေႀကာင္း ျပဌာန္းထားသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံပင္လယ္ကူးသ‌ေဘၤာသားမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားကိုသာ မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္မွ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒနွင့္အညီ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးထားပါေႀကာင္း အမ်ားျပည္သူသိရွိနိုင္ရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။