အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ထားသည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၉)အား ဖတ္ရႈ ရယူရန္…..

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရယူရန္ . . . . . (5598)