အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှအတည်ပြုပြီး၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ထားသည့် အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၉)အား ဖတ်ရှု ရယူရန်…..

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရယူရန္ . . . . . (5824)