ဒေသန္တရ နှင့် ညှိနှိုင်းစိစစ်ရေးဌာနခွဲ

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုမှု

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လမှ စတင်ချုပ်ဆိုစေခဲ့ရာ
၁-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၈-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ
ကျား ၂၆၈၃၅ ဦး၊
မ ၄၅၄၈၉ ဦး
စုစုပေါင်း ၇၂၃၂၄ ဦး
ကို ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။


လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

(၁၆-၉-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၉-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၉-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၈-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၈-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၈-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၈-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၇-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၇-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၆-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၆-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၆-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၅-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၅-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၅-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၅-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၄-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၄-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၃-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၃-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၃-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၂-၂၀၁၈ မှ ၂၈-၂-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၂-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၂-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၁-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၁-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၁-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၁-၂၀၁၈) အတွင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်

(၁၆-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇)

(၁-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇)

(၁၆-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇)

(၁-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇)

(၁၆-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၇)

(၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၁၀-၂၀၁၇)

(၁-၉-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၉-၂၀၁၇)

(၁-၈-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၈-၂၀၁၇)

(၁၆-၇-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၇-၂၀၁၇)

(၁-၇-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၇-၂၀၁၇)

(၁၆-၆-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၆-၂၀၁၇)

(၁-၆-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၇)

(၁-၅-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၅-၂၀၁၇)

(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၄-၂၀၁၇)

၂၀၁၆ ခုနှစ်

(၁၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၆)

(၁-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆)

(၁၆-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၆)

(၁-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၁၁-၂၀၁၆)

(၁၆-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆)

(၁-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၁၀-၂၀၁၆)

(၁၆-၉-၂၀၁၆ မှ ၃-၉-၂၀၁၆)

(၁.၉.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၉.၂၀၁၆)

(၁၆.၈.၂၀၁၆)မှ (၃၁.၈.၂၀၁၆)

(၁.၈.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၈.၂၀၁၆)

(၁.၇.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၇.၂၀၁၆)

(၁၆.၆.၂၀၁၆)မှ (၃၀.၆.၂၀၁၆)

(၁.၆.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၆.၂၀၁၆)

(၁၆.၅.၂၀၁၆)မှ (၃၁.၅.၂၀၁၆)

(၁.၅.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၅.၂၀၁၆)

(၁.၁.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၁.၂၀၁၆)

၂၀၁၅ ခုနှစ်

(၂၄.၁၀.၂၀၁၅)မှ (၁၁.၁၁.၂၀၁၅)

(၁၀.၁၀.၂၀၁၅)မှ (၂၃.၁၀.၂၀၁၅)

(၂၆.၉.၂၀၁၅)မှ (၉.၁၀.၂၀၁၅)

(၁၂.၉.၂၀၁၅)မှ (၂၅.၉.၂၀၁၅)

(၂၉.၈.၂၀၁၅)မှ (၁၁.၉.၂၀၁၅)

(၁၅.၈.၂၀၁၅)မှ (၂၈.၈.၂၀၁၅)

(၁၇.၇.၂၀၁၅)မှ (၃၀.၇.၂၀၁၅)

(၁.၇.၂၀၁၅)မှ (၁၆.၇.၂၀၁၅)

(၆.၆.၂၀၁၅)မှ (၃၀.၆.၂၀၁၅)