ဒေသန္တရ နှင့် ညှိနှိုင်းစိစစ်ရေးဌာနခွဲ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၁၀-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၉-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၉-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၈-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၈-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆-၇-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၇-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၇-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၇-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆-၆-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၆-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၆-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၅-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၅-၂၀၁၇)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၄-၂၀၁၇)


၂၀၁၆ ခုနှစ်

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင် ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေ ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၁၁-၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေ ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၁၀-၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆-၉-၂၀၁၆ မှ ၃-၉-၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁.၉.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၉.၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆.၈.၂၀၁၆)မှ (၃၁.၈.၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁.၈.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၈.၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁.၇.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၇.၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆.၆.၂၀၁၆)မှ (၃၀.၆.၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁.၆.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၆.၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၆.၅.၂၀၁၆)မှ (၃၁.၅.၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁.၅.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၅.၂၀၁၆)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁.၁.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၁.၂၀၁၆)


၂၀၁၅ ခုနှစ်

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၂၄.၁၀.၂၀၁၅)မှ (၁၁.၁၁.၂၀၁၅)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၀.၁၀.၂၀၁၅)မှ (၂၃.၁၀.၂၀၁၅)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၂၆.၉.၂၀၁၅)မှ (၉.၁၀.၂၀၁၅)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၂.၉.၂၀၁၅)မှ (၂၅.၉.၂၀၁၅)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၂၉.၈.၂၀၁၅)မှ (၁၁.၉.၂၀၁၅)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၅.၈.၂၀၁၅)မှ (၂၈.၈.၂၀၁၅)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁၇.၇.၂၀၁၅)မှ (၃၀.၇.၂၀၁၅)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၁.၇.၂၀၁၅)မှ (၁၆.၇.၂၀၁၅)

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု (၆.၆.၂၀၁၅)မှ (၃၀.၆.၂၀၁၅)