အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား အဖြဲအစည္း စုစုေပါင္း

      အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းစုစုေပါင္း
အမ်ိုးအစား အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း
အေျခခံ ၂၇ ၂၂၆၁ ၂၂၈၈
ျမိဳ႕နယ္ ၁၂၅ ၁၂၆
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ ၁၉ ၁၉
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕
စုစုေပါင္း ၂၉ ၂၄၁၄ ၂၄၄၃