အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား အဖြဲအစည္း စုစုေပါင္း

      အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းစုစုေပါင္း
အမ်ိုးအစား အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း
အေျခခံ ၂၇ ၂၃၄၁ ၂၃၆၈
ျမိဳ႕နယ္ ၁၃၆ ၁၃၇
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ ၂၀ ၂၀
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕
စုစုေပါင္း ၂၉ ၂၅၀၆ ၂၅၃၅