လုပ်သားအင်အားစာရင်း ကောက်ယူပြုစုရေးဌာနခွဲ

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ကောက်ယူပြုစုခြင်း
 • စက်မှုဇုန်များရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုုပ်ဌာန နှင့် အလုပ်သမားဦးရေ စာရင်း ကောက်ယူပြုစုခြင်း
 • နိုင်ငံပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်၊ ဖက်စပ်ပိုင်၊ ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများရှိ အလုပ်ဌာနနှင့် လုပ်သားအင်အားစာရင်း ကောက်ယူပြုစုခြင်း
 • လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း
 • စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ ပြုစုခြင်း
  • အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ လချုပ်စာရင်း ပြုစုခြင်း
  • လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြုစုခြင်း
  • နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အချက်အလက်များ ပြုစုခြင်း
  • အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးချဲ့ဖန်တီးပေးနိုင်မှု အခြေအနေ စာရင်းများ ပြုစုခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ပထမသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2017 Quartery Report)(အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) ထုတ်ပြန်ခြင်း

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် လူ့စွမ်းအားဖွ့ံဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ်

လအလိုက် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခြေအနေ

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန မှ
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သားနှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစာတမ်း အား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သား နှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်း မှ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများ အား လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါရန်

အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံ အား လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါရန်
အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (1228)
Labour Force Survey(MM)

MYANMAR Labour Force, Child Labour and School-to-Work Transition Survey, 2015, Executive Summary Report (January-March 2015) (English Version)

အစီရင်ခံစာ စာအုပ် (English Version) အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (770)

Labour Force Survey(Eng)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများရှိ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးရုံးများ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများရှိ စက်မှုဇုန်များမှ စက်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများနှင့် အလုပ်သမား ဦးရေစာရင်း

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်မှသတ်မှတ်ထားသော စက်မှုဇုန်များတွင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကွင်းဆင်းကောက်ယူခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်လည်း စာရင်းကောက်ယူပြုစုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှ စက်မှုဇုန်(၁၈) ခုကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာကြပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း၊ဖက်စပ်လုပ်ငန်း၊ကိုယ်တိုင်/အခြားလုပ်ငန်းများရှိ အလုပ်ဌာနနှင့်အလုပ်သမား ဦးရေစာရင်း

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ (၂)နှစ်တစ်ကြိမ်ကောက်ယူသော အလုပ်ဌာနနှင့်အလုပ်သမား စာရင်းများကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ စ၍ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကောက်ယူပြုစုခဲ့ရာမြို့ပေါ်ရှိပုဂ္ဂလိကဏ္ဍနှင့်ကိုယ်တိုင်အခြားအလုပ်သမား အားလုံးအကျုံးဝင်ပါသည်။