အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တီးမာဆက္ေဖာင္ေဒးရွင္း-စကၤာပူပိုလီတကၠနစ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ကၽြမ္းက်င္မွုဆိုင္ရာ သက္ေမြးက႑လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရည္အေသြးအာမခံခ်က္မူေဘာင္ တည္ေထာင္နိုင္ေရး နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

၈-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တီးမားဆက္ေဖာင္ေဒးရွင္း-စကၤာပူပိုလီ တကၠနစ္တို႔ပူးေပါင္း၍ ကၽြမ္းက်င္မွုဆိုင္ရာ သက္ေမြးက႑လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရည္အေသြးအာမခံ ခ်က္ မူေဘာင္တည္ေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စကၤာပူပိုလီတကၠနစ္၊ တီးမားဆက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မွု “စံ” သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕၏ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ “စံ” သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီမ်ားမွ ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွူးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျမန္မာ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစေသာ တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း (၁၂၀) ဦးျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္မွုဆိုင္ရာ သက္ေမြးက႑လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရည္ အေသြးအာမခံခ်က္မူေဘာင္ တည္ေထာင္နိုင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၈-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာသီရိ ဟိုတယ္၌လည္းေကာင္း၊ ၉-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၀-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထိ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၅၁)၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လည္းေကာင္း သင္တန္းသား (၁၀၇)ဦးျဖင့္ ေဆြးေႏြးက်င္းပခဲ့ပါသည္။