စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမႈ သင္တန္းဖြင္႔လွစ္ျခင္း

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ တီးမားဆက္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ စကၤာပူပိုလီတကၠႏွစ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အာဆီယံအရည္အေသြး ႏိႈင္းယွဥ္မႈ ေဘာင္မွတဆင္႔ လုပ္သားထုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျမွင္႔တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ သင္တန္းကို ၁၃-၇-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၈-၇-၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား ထပ္မံေပးရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ Master Trainers ၃၀ ဦးျဖင္႔ က်င္းပဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ျပီး ျဖစ္ပါသည္။