ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် အချက်များ

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် အချက်များ

(၁) အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလက်မှတ် ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်၊ (မိတ္တူပါရမည်)
(၂) Form 6/26 ၊သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းမိတ္တူပါရမည်။
(၃) လိုင်စင်လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အကျဉ်းချူပ် (ဓါတ်ပုံကပ်)၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံချက် ပါရှိ ရမည်။
(၄) ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း/အထောက်အထား (အနည်းဆုံး သိန်း ၁၀၀၀) ပြရန်
(၅) Demand Letter မူရင်းတင်ပြရမည်။

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ

(၁) ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်ထံ လိပ်မူသည့် အပေါ်စာပါရှိရမည်။
(၂) စေလွှတ်ပြီးအလုပ်သမားစာရင်းပါရှိရမည်။
(၃) လိုင်စင်ကတ်ပြားမိတ္တူပါရှိရမည်။