ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီစာရင္း (၁၇.၉.၂၀၁၅)