ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား

အျပီးပိတ္သိမ္းထားေသာျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ားစာရင္း

၃၁-၇-၂၀၁၃ မွ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ အထိ
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (280)

၃၁-၇-၂၀၁၃ မွ ၂-၆-၂၀၁၆ အထိ
အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (282)

(၈-၉-၂၀၁၆)ရက္ေန႕အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အျပီးပိတ္သိမ္းထားေသာအက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စီ(၁၉)ခုစာရင္း အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္...... (298)

 

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ(၁၀၀)ခုစာရင္း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မွ ၂၃-၂-၂၀၁၇ ထိ) အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (239)

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ(၉၈)ခုစာရင္း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မွ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ထိ)အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ........... (161)

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ(၉၁)ခုစာရင္း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မွ ၁၉-၁၀-၂၀၁၆ ထိ)အျပည့္အစံုသိရွိနိုင္ပါရန္........... (164)

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ(၉၀)ခုစာရင္း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မွ ၈-၉-၂၀၁၆ ထိ)အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္........ (208)

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ(၈၉)ခုစာရင္း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မွ ၂၈-၆-၂၀၁၆ ထိ)အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (237)

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ(၈၃)ခုစာရင္း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မွ ၂-၆-၂၀၁၆ ထိ) အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.... (292)

(၇.၁၂.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီ(၇၁)ခုစာရင္း

(၂၇.၁၀.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီ(၇၃)ခုစာရင္း

(၉.၁၀.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီ(၇၁)ခုစာရင္း

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွတရား၀င္အက်ဳိးေဆာင္ယာယီမွတ္ပုံတင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး လိုင္စင္ရကုမၸဏီ (၆၉) ခု
ျပည္တြင္းအက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရကုမၸဏီ(၆၉)ခုအေၾကာင္းအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ရန္................... (1113)