ပဥၥမအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (EPS-TOPIK) က်င္းပမည့္ စာစစ္ဌာန ႏွင့္ ေန႔ရက္ ၊ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

ပဥၥမအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (EPS-TOPIK) က်င္းပမည့္ စာစစ္ဌာန ႏွင့္ ေန႔ရက္ ၊ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

ပဥၥမအႀကိမ္၊ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ စစ္ေဆးရန္အတြက္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါသည္ . . .

အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (1136)