ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ အသစ္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန တြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ အသစ္ေလွ်ာက္ထားရန္ အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျပည့္စုံပါက ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္-