အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန

ဖြဲ႕စည္းပံု ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ား

စီမံခန္႕ခြဲေရးဌာနခြဲ

ေဒသနၱရနွင့္ညွိနွိဳင္းစိစစ္ေရးဌာနခြဲ

သုေတသနနွင့္အဖြဲ႕အစည္းဌာနခြဲ

အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရးဌာနခြဲ

လုပ္သားအင္အားစာရင္းေကာက္ယူျပဳစုေရးဌာနခြဲ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ

ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ

လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

EPS စနစ္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(ကိုရီးယား)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားအင္အား၊ ကေလးလုပ္သား ႏွင့္ ေက်ာင္းအၿပီးလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္မႈ အကူးအေျပာင္း ဆန္းစစ္ျခင္းစစ္တမ္း မွ အေသးစိတ္အစီရင္ခံစာ မ်ား

အလုပ္သမားေရးရာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား

အေထြေထြ သတင္းမ်ား