ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊမန္းေတာင္ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္နန္းဦးပါ (၆၉) ဦးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၉/၂၀၁၆)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေရႊမန္းေတာင္ကုမၸဏီလီမိတက္ ပိုင္ရွင္ ေဒၚျဖဴျဖဴမင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးေက်ာ္နန္းဦး ပါ (၆၉) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစိန္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၈၉/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၁၆-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (279)