ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PTTEP International Co., Ltd ႏွင့္ ဦးကိုင္ခိုလတ္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၈) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၆/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆည္ေျမာင္းရိပ္သာလမ္း၊ (၈) မိုင္ခြဲ၊ အမွတ္ (၂) ရွိ PTTEP International Co., Ltd အလုပ္ရွင္ Mr. Waranon Laprabang(အလုပ္ရွင္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ)၊ Mr. Plya Sukhumpanument (အလုပ္ရွင္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ)၊ Mrs. Anchalee Kaewla (HR Manager အလုပ္ရွင္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ (ကိုယ္စား) ဦးကိုနီ (Advocate & Notary Public) ႏွင့္ ဦးကိုင္ခိုလတ္ ပါ အလုပ္သမား (၁၈) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၈၆/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ........... (564)