ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင္တု စက္ရံု) ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚအိအိခိုင္ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၀/ ၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္၊ အမွတ္ -A-12 ရွိ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင္တု စက္ရံု) ပိုင္ရွင္ Mr. Hong In Pyo , Mr. Kwak In Gyu(MD) ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚအိအိခိုင္ တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၇၀/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၃-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္........... (320)