ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ လန္းၿပီပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦး၀င္းေမာင္ပါ ေန႔စားအလုပ္သမား (၂)ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၇/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အမွတ္(၅၅/၆၁) ရွိ လန္းၿပီပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုမၸဏီလီမိတက္ ပိုင္ရွင္ ဦးစိုးတင့္ (မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ)၊ ဦးေသာင္းတင္ (လ/ထအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ) အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ ႏွင့္ ဦး၀င္းေမာင္ပါ ေန႔စားအလုပ္သမား(၂)ဦး တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၇/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂၀-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.......... (264)