ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ East Growth Garment Co.,Ltd ႏွင့္ မျငိမ္းျငိမ္းေအး(ခ)မသဇင္ျမင့္ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ (၆၂/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္၊ မင္းၾကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ အမွတ္ ၁၀၆ ရွိ East Growth Garment Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ ေဒၚခင္ခင္ၾကည္၊ Admin Manager ဦးသက္ေအာင္ ႏွင့္ မျငိမ္းျငိမ္းေအး(ခ)မသဇင္ျမင့္ တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိ အဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၂/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၅-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္....... (311)