ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ကိုးခရိုင္သားကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးသန္းေငြ ပါ အလုပ္သမား (၃၀) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆/၂၀၁၇)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုးခရိုင္သားကုမၸဏီလီမိတက္၊ MD ဦးသံဒိုင္၊ စည္ပင္အိမ္ယာေန ဦးစိုးျမင့္ေမာင္ (အင္ဂ်င္နီယာမွဴး)၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕ေန ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မိုး (ခ) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး (ကုန္သည္) တို႔ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါန္းေဒါင့္ေက်းရြာ ေန ဦးသန္းေငြ ပါ (၃၀) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစိန္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (373)