ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PMG အရက္ခ်က္စက္ရံုႏွင့္ ဦးထြန္းေ၀ပါ အလုပ္သမား (၂၁) ဦးၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၆/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၄၂/၆၃+၆၄(A+B))၊ စက္မႈ (၁) လမ္းရွိ ဦးမင္းေအာင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ PMG အရက္ခ်က္စက္ရံုႏွင့္ PMG အရက္ခ်က္စက္ရံု၊ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းေ၀ပါ အလုပ္သမား(၂၁) ဦးတို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၆/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၁၇-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.......... (305)