ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Circle Tech Industrial Enterprise Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၂/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ဘူတာရံုလမ္း၊ အမွတ္(၃၃/၀၀၁)ရွိ Mr Liu Yung Lung ၊ေဒၚေအးျမသူသူ(ဒါရိုက္တာ) တို့ပိုင္ဆိုင္ေသာ Circle Tech Industrial Enterprise Co..,Ltdနွင့္ ယာဥ္ေမာင္းအလုပ္သမား ဦးသန္းေဇာ္လင္းတို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈ မရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစိန္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၂/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၃-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္................... (279)