ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေပေပါက္ေအာက္ရွင္း ျမန္မာေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၀/၂၀၁၆)

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ့နယ္ရွိ Mr Bai He Qiong (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ) ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေပေပါက္ေအာက္ရွင္း ျမန္မာေၾကးနီ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းနွင့္ အလုပ္သမား ဦးနႏၵ (ကိုယ္စား)၊ ဦးခ်စ္မင္းဦး(ဥကၠဌ၊အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း) တို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဌးေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၀/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂၇-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္........ (225)