ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အမွတ္(၂)အထည္အလိပ္စက္ရံု(ပလိပ္) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၈/၂၀၁၄)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊စဥ္႔ကိုင္ျမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၂)အထည္အလိပ္စက္ရံု(ပလိပ္)ရွိအလုပ္ရွင္ေဒၚလီလီစန္းႏွင္႔အလုပ္သမားေဒၚဇင္ဇင္ေအာင္ပါ အလုပ္သမား (၁၇) ဦးတို႔ျဖစ္ပြားေသာအျငင္းပြားမႈအားမႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈအေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသသသျဖင္္္႔ခုံံံသမာဓိေကာင္စီသို႔အယူခံတက္လာမႈအေပၚခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ရီ၊အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာဦးသန္းေမာင္ႏွင္႔ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၈/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-