ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ DVB Multimedia Group Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚဝင္းပပ(ခ)ေဒၚညိဳမာသက္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၆/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ အမွတ္ ၄၄၈/၄၅၆၊ (၉) လႊာ ရွိ DVB Multimedia Group Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ ဦးခင္ေမာင္စိုး (အလုပ္ရွင္/Managing Director) ႏွင့္ ေဒၚဝင္းပပ (ခ) ေဒၚညိဳမာသက္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေဖေအာင္ဝန္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၆/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၅-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ..... (278)