ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Sutech Co.,Ltd၊ အမွတ္ (၁၂) နဝေဒးသၾကားစက္ ႏွင့္ ဦးေအာင္ကိုမင္း၊ ဦးဆန္းဝင္းကို (ပါ) အလုပ္သမား (၃၂) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၅/၂၀၁၇)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ Myanmar Sutech Co.,Ltd၊ အမွတ္ (၁၂) နဝေဒးသၾကားစက္ ပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာဦးၾကည္ဝင္း၊ ေဒၚနီနီေမာ္ (ဒုတိယစက္ရံုမွဴး)၊ ဦးေအာင္ေငြ (မန္ေနဂ်ာ)၊ ဦးျမဝင္း (မနေ္နဂ်ာ)(အလုပ္ရွင္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူမ်ား) ႏွင့္ ဦးေအာင္ကိုမင္း၊ ဦးဆန္းဝင္းကို (ပါ) အလုပ္သမား (၃၂) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၅/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၂၆-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ..... (333)