ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Jiale Fashion Co.,Ltd (2) အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚသဥၨာႏိုင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၃/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗန္းေမာ္အတြင္းဝန္လမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ အမွတ္ (၄၄) ရွိ Myanmar Jiale Fashion Co.,Ltd (2) အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ပိုင္ရွင္ Mr. Kong Xiangrui ၊ ေဒၚလဲ့ယဥ္ဝင္း (HR Manager)၊ ေဒၚေစာခိုင္ယဥ္မြန္ (HR Manager) ႏွင့္ ေဒၚသဥၨာႏိုင္ (All Super) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၃/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁၉-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ..... (274)