ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ တေကာင္းေတာင္ နီကယ္စက္ရံု ႏွင့္ ဦးတင္မ်ိဳးထြန္း ပါ အလုပ္သမား (၁၀) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၇/၂၀၁၇)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထီးခ်ိဳင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္းကုန္းေက်းရြာ ရွိ တေကာင္းေတာင္ နီကယ္စက္ရံု MD Mr. Luo Hongwei, Mr Xing Yongdong (HR Manager) ႏွင့္ ဦးတင္မ်ိဳးထြန္း ပါ အလုပ္သမား (၁၀) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၈/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၂၅-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (333)