ခံုသမာဓိေကာင္စီ

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ GREAT APEX INTERNATIONAL CO.,LTD (သစ္ခြဲစက္ရံု) ႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးေဇာ္ တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၁/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MYANMAR YORK အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚဝင္းဝင္းျမင့္ (အလုပ္သမား)တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၀/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ EAST GROWTH အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚႏိုင္ႏိုင္လြင္ တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၉/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ASIA OPTICAL မွန္ဘီလူးစက္ရံု ႏွင့္ ဦးရန္ေနာင္စိုး တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၈/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Yes Co.,Ltd ႏွင့္ ဦးေကာင္းျမတ္မိုး တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၇/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ DVB MULTIMEDIA GROUP CO.,LTD ႏွင့္ ေဒၚဝင္းပပ(ခ)ေဒၚညိဳမာသက္ တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၆/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Sutech Co.,Ltd၊ အမွတ္ (၁၂) နဝေဒးသၾကားစက္ ႏွင့္ ဦးေအာင္ကိုမင္း၊ ဦးဆန္းဝင္းကို (ပါ) အလုပ္သမား (၃၂) ဦး တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၅/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Kamcaine Manufacturing (Myanmar) Co.,Ltd (က်င္က်န္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု) ႏွင့္ ေဒၚမိုးမိုးစန္း တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၄/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Jiale Fashion Co.,Ltd (2) အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚသဥၨာႏိုင္ တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၃/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊပလႅင္ Tea ဆိုင္ ႏွင့္ ဦးခန္႔ႏိုင္ဖုန္း (ပါ) (၅) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၂/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဦးလွျမင့္အထည္ခ်ဳပ္ (II)(Indego) စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚနန္႔စန္းသီတာ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၁/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Dishang Kenny Myanmar Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚေကာင္းျမတ္ခင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၀/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Oli Tex Myanmar Co.,Ltd ႏွင့္ ဦးခင္ဝင္း (လံုျခံဳေရးအလုပ္သမား) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၉/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ တေကာင္းေတာင္နီကယ္စက္ရံု ႏွင့္ ဦးတင္မ်ိဳးထြန္း ပါ အလုပ္သမား (၁၀) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၈/၂၀၁၇)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ ၁၃၉ ၏ အမိန္႔ (ဦးေအာင္ေအာင္ ပါ (၂) ဦး ႏွင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီ ပါ (၃) အမႈ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (40)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Pan Yoma Co.,Ltd နိုင္လြန္ႀကိဳးစက္ရံု ႏွင့္ ဦးထိုက္ေမာင္ေမာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၇/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚဥမၼာထြန္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၆/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ကမၻာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ဦးရဲျမင့္ ပါ ယာဥ္ေမာင္းအလုပ္သမား (၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၄/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၂၃/၂၀၁၇) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခ်က္ အေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (23)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ City Global Mark Service Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚခင္စန္းလြင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၃/၂၀၁၇)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ ၁၀၈ ၏ အမိန္႔ (PTTEP Internation Limited ႏွင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီ ပါ ၃၂ အမႈ) အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (49)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ ၁၀၇ ၏ အမိန္႔ (ဦးစိုင္းထြန္းေရႊႏွင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီ ပါ ၁၃ အမႈ) အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (38)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Gallant Ocean အေအးခန္းစက္ရံု ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚဇာနည္ဝင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၂/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Beans & Timber Trading Co., Ltd ႏွင့္ ေဒၚသႏၱာမိုးျမင့္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၁/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Comin Asia Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးႏိုင္ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Prime Pacific Co.,Ltd, အမွတ္ (၁) သစ္ပါးလႊာစက္ရံု ႏွင့္ ဦးေဝေဇာ္ထြန္း (ပါ) (၂၀) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၉/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Sogo Pipe Fitting စက္ရံု (Popular Plastic Group) ႏွင့္ ေဒၚဝင္းဝင္းေမာ္ (ပါ) အလုပ္သမား (၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၈/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ HANGZHOU HUNDRED-TEX GARMENT(MYANMAR) CO., LTD (ဟန္က်ိဳးပိုင္ရီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု) ႏွင့္ ဦးသက္ပိုင္ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၆/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဖူးရွင္းဘရားသားကုမၸဏီ ႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၅/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏Global Apparel Textile(Myanmar)Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၃/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Eva Company Limited ႏွင့္ ဦးသီဟစိုး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Sogo Pipe Fitting စက္ရံု (Popular Plastic Group) ႏွင့္ ေဒၚသင္းယုေမာ္ ပါ (၁၁) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Saiform International Garment Co.,Ltd ႏွင့္ မခင္ႏွင္းေဝ ပါ အလုပ္သမား (၂) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Lead Fashion အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ဦးေအာင္ရဲေက်ာ္ ပါ (၂) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၉/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mingtex (Myanmar) (2) Industrial Company Ltd ႏွင့္ ေဒၚျဖဴသက္ပိုင္ (ခ) မသီတာ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Trend Design Furnishing Co., Ltd ႏွင့္ ဦးဇင္မ်ိဳးေအာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ကိုးခရိုင္သားကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးသန္းေငြ ပါ အလုပ္သမား (၃၀) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MacDo Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚေအးမို႔မို႔ ပါ အလုပ္သမား (၁၄) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ထင္ေဟာ္အင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ေဒၚစမ္းအိေက်ာ္ ပါ အလုပ္သမား (၇) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ တေကာင္းေတာင္နီကယ္စီမံကိန္း 15 MCC ကုမၸဏီ ႏွင့္ အလုပ္သမားဦးထြန္းထြန္းဝင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Charming Garments MFG Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚသီတာလႈိင္ ပါ အလုပ္သမား ၂၈ ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Khaing Khaing Sang Da Group Limited (Khaing Khaing Sang Da Motrocar Factory) ႏွင့္ ေဒၚျမေအး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၇)


၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Polar North Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚယမင္းသူဇာ (ပါ) အလုပ္သမား (၃၈) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Cho Cho Phyu Industrial & Manufacturing Co., Ltd ႏွင့္ ေဒၚဇူလိုင္ႏွင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ South Bay အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚခင္မာဝင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Silver Lion Fiber Glass Co., Ltd ႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hope One Co., Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚခင္သူေအာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ The Hotel Umbra Bagan ႏွင့္ ေဒၚစိုးစိုးလႈိင္ (အလုပ္သမား) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမပန္ဝါ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဦးသန္းတိုးေအာင္ (အလုပ္သမား) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Lincoln Legal Services (Myanmar) Limited ႏွင့္ ဦးတင္ျမင့္ (ဥပေဒအႀကံေပး) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Great Forever Garment Co., Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမားေဒၚမာမာလြင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊမန္းေတာင္ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္နန္းဦးပါ (၆၉) ဦးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၈၈/၂၀၁၆) နွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (75)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Capital Development Limited ႏွင့္ ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၃၄) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမတ္မိဘကုမၸဏီ၊ ဆပ္ျပာစက္ရံု ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင့္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PTTEP International Co., Ltd ႏွင့္ ဦးကိုင္ခိုလတ္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၈) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ခ်မ္းဟိန္းကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးထြန္းခင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mann Yadanarpon Airlines Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚကူးကူးၾကြယ္ (ေလယာဥ္မယ္) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ကိုးခရိုင္သားကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးမ်ိဳးထြန္း ပါ (၃၀) ဦးအၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ စိန္ကမၻာခ်ည္မွ်င္စက္ရုံႏွင့္ ဦးေအာင္မိုးမင္းပါ အလုပ္သမား (၄) ဦးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mini Yangon Limited ႏွင့္ ဦးျမင့္စိုးပါ အလုပ္သမား(၁၃)ဦးတို႔အၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၈၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၈၀/၂၀၁၆) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Young Investment Group Industry Co.,Ltd ၊ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု ႏွင့္ ဦးျမင့္လြင္ဦးပါ (၁၇)ဦး တို့အၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၈၀/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd ႏွင့္ ဦးတင့္လြင္ ပါ (၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၉/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဖူးရွင္းဘရားသားကုမၸဏီ ႏွင့္ ဦးမင္းမင္း(၂)၊ ဦးေအာင္ျပည့္ေမာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြား ေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၈/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar May Son Industries Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚသီတာေအး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၇/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Good Morning Enterprise Co., Ltd ႏွင့္ ေယာဥ္ေမာင္း ဦးတင္ကိုကို ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၆/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Able Glad Myanmar Co., Ltd ႏွင့္ ေဒၚမိုးမိုးေအာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၅/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Ideal Busniess Success Co.,Ltd , Sunshine Milestone Construction, Service Co.,Ltd ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေက်ာ္သီဟ ပါ (၃) ဦး တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၄/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar May Son Industries Co., Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးခ်စ္ကိုကို တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၃/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ေဇယ်ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးေငြလင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၂/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးေက်ာ္သန္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင္တု စက္ရံု) ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚအိအိခိုင္ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၇၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚႏွင္းလဲ့သူ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၊ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ဦးထြန္းေဝပါ အလုပ္သမား (၃) တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၅၉/၂၀၁၆) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ လန္းၿပီပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦး၀င္းေမာင္ပါ ေန႔စားအလုပ္သမား (၂)ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Sakura Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚတင္မိုးခိုင္ ပါ အလုပ္သမား (၃၁၆) ဦးၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Seduno Myanmar Fashion Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား(၁၁၇) တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဆန္းမင္းေအာင္ ပါ (၂) ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Yangon Airport Group Co.,Ltd ႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ရွင္း (Operator II) တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MILA GARDEN COMPANY LIMITED ႏွင့္ ဦးေသာ္ဇင္လင္း တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ East Growth Garment Co.,Ltd ႏွင့္ မျငိမ္းျငိမ္းေအး(ခ)မသဇင္ျမင့္ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၂/၂၀၁၆)

ဟန္ဂ်င္းအထည္ခ်ုပ္စက္ရံု ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည္႔ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ ၁၅၇

Mr. Kuan Howard Huai-Chih ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည္႔ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ အမွတ္၁၅၂

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚစိုးမိုးေအး ပါ အလုပ္သမား (၂) ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Veneer & Plywood Co.,Ltd ၊ သစ္အေခ်ာထည%