ခံုသမာဓိေကာင္စီ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ ၁၀၈ ၏ အမိန္႔ (PTTEP Internation Limited ႏွင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီ ပါ ၃၂ အမႈ) အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (1)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ ၁၀၇ ၏ အမိန္႔ (ဦးစိုင္းထြန္းေရႊႏွင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီ ပါ ၁၃ အမႈ) အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (0)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Gallant Ocean အေအးခန္းစက္ရံု ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚဇာနည္ဝင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၂/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Beans & Timber Trading Co., Ltd ႏွင့္ ေဒၚသႏၱာမိုးျမင့္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၁/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Comin Asia Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးႏိုင္ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Prime Pacific Co.,Ltd, အမွတ္ (၁) သစ္ပါးလႊာစက္ရံု ႏွင့္ ဦးေဝေဇာ္ထြန္း (ပါ) (၂၀) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၉/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Sogo Pipe Fitting စက္ရံု (Popular Plastic Group) ႏွင့္ ေဒၚဝင္းဝင္းေမာ္ (ပါ) အလုပ္သမား (၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၈/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ HANGZHOU HUNDRED-TEX GARMENT(MYANMAR) CO., LTD (ဟန္က်ိဳးပိုင္ရီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု) ႏွင့္ ဦးသက္ပိုင္ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၆/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဖူးရွင္းဘရားသားကုမၸဏီ ႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၅/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏Global Apparel Textile(Myanmar)Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၃/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Eva Company Limited ႏွင့္ ဦးသီဟစိုး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Sogo Pipe Fitting စက္ရံု (Popular Plastic Group) ႏွင့္ ေဒၚသင္းယုေမာ္ ပါ (၁၁) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Saiform International Garment Co.,Ltd ႏွင့္ မခင္ႏွင္းေဝ ပါ အလုပ္သမား (၂) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Lead Fashion အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ဦးေအာင္ရဲေက်ာ္ ပါ (၂) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၉/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mingtex (Myanmar) (2) Industrial Company Ltd ႏွင့္ ေဒၚျဖဴသက္ပိုင္ (ခ) မသီတာ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Trend Design Furnishing Co., Ltd ႏွင့္ ဦးဇင္မ်ိဳးေအာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ကိုးခရိုင္သားကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးသန္းေငြ ပါ အလုပ္သမား (၃၀) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MacDo Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚေအးမို႔မို႔ ပါ အလုပ္သမား (၁၄) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ထင္ေဟာ္အင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ေဒၚစမ္းအိေက်ာ္ ပါ အလုပ္သမား (၇) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ တေကာင္းေတာင္နီကယ္စီမံကိန္း 15 MCC ကုမၸဏီ ႏွင့္ အလုပ္သမားဦးထြန္းထြန္းဝင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Charming Garments MFG Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚသီတာလႈိင္ ပါ အလုပ္သမား ၂၈ ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂/၂၀၁၇)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Khaing Khaing Sang Da Group Limited (Khaing Khaing Sang Da Motrocar Factory) ႏွင့္ ေဒၚျမေအး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၇)


၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Polar North Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚယမင္းသူဇာ (ပါ) အလုပ္သမား (၃၈) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Cho Cho Phyu Industrial & Manufacturing Co., Ltd ႏွင့္ ေဒၚဇူလိုင္ႏွင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ South Bay အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚခင္မာဝင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Silver Lion Fiber Glass Co., Ltd ႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hope One Co., Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚခင္သူေအာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ The Hotel Umbra Bagan ႏွင့္ ေဒၚစိုးစိုးလႈိင္ (အလုပ္သမား) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမပန္ဝါ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဦးသန္းတိုးေအာင္ (အလုပ္သမား) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Lincoln Legal Services (Myanmar) Limited ႏွင့္ ဦးတင္ျမင့္ (ဥပေဒအႀကံေပး) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Great Forever Garment Co., Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမားေဒၚမာမာလြင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊမန္းေတာင္ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္နန္းဦးပါ (၆၉) ဦးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၈၈/၂၀၁၆) နွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (50)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Capital Development Limited ႏွင့္ ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၃၄) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမတ္မိဘကုမၸဏီ၊ ဆပ္ျပာစက္ရံု ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင့္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PTTEP International Co., Ltd ႏွင့္ ဦးကိုင္ခိုလတ္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၈) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ခ်မ္းဟိန္းကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးထြန္းခင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mann Yadanarpon Airlines Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚကူးကူးၾကြယ္ (ေလယာဥ္မယ္) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ကိုးခရိုင္သားကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးမ်ိဳးထြန္း ပါ (၃၀) ဦးအၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ စိန္ကမၻာခ်ည္မွ်င္စက္ရုံႏွင့္ ဦးေအာင္မိုးမင္းပါ အလုပ္သမား (၄) ဦးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mini Yangon Limited ႏွင့္ ဦးျမင့္စိုးပါ အလုပ္သမား(၁၃)ဦးတို႔အၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၈၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၈၀/၂၀၁၆) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Young Investment Group Industry Co.,Ltd ၊ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု ႏွင့္ ဦးျမင့္လြင္ဦးပါ (၁၇)ဦး တို့အၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၈၀/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd ႏွင့္ ဦးတင့္လြင္ ပါ (၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၉/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဖူးရွင္းဘရားသားကုမၸဏီ ႏွင့္ ဦးမင္းမင္း(၂)၊ ဦးေအာင္ျပည့္ေမာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြား ေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၈/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar May Son Industries Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚသီတာေအး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၇/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Good Morning Enterprise Co., Ltd ႏွင့္ ေယာဥ္ေမာင္း ဦးတင္ကိုကို ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၆/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Able Glad Myanmar Co., Ltd ႏွင့္ ေဒၚမိုးမိုးေအာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၅/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Ideal Busniess Success Co.,Ltd , Sunshine Milestone Construction, Service Co.,Ltd ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေက်ာ္သီဟ ပါ (၃) ဦး တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၄/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar May Son Industries Co., Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးခ်စ္ကိုကို တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၃/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ေဇယ်ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးေငြလင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၂/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးေက်ာ္သန္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင္တု စက္ရံု) ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚအိအိခိုင္ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၇၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚႏွင္းလဲ့သူ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၊ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ဦးထြန္းေဝပါ အလုပ္သမား (၃) တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၅၉/၂၀၁၆) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ လန္းၿပီပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦး၀င္းေမာင္ပါ ေန႔စားအလုပ္သမား (၂)ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Sakura Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚတင္မိုးခိုင္ ပါ အလုပ္သမား (၃၁၆) ဦးၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Seduno Myanmar Fashion Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား(၁၁၇) တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဆန္းမင္းေအာင္ ပါ (၂) ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Yangon Airport Group Co.,Ltd ႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ရွင္း (Operator II) တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MILA GARDEN COMPANY LIMITED ႏွင့္ ဦးေသာ္ဇင္လင္း တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ East Growth Garment Co.,Ltd ႏွင့္ မျငိမ္းျငိမ္းေအး(ခ)မသဇင္ျမင့္ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၂/၂၀၁၆)

ဟန္ဂ်င္းအထည္ခ်ုပ္စက္ရံု ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည္႔ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ ၁၅၇

Mr. Kuan Howard Huai-Chih ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည္႔ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ အမွတ္၁၅၂

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚစိုးမိုးေအး ပါ အလုပ္သမား (၂) ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Veneer & Plywood Co.,Ltd ၊ သစ္အေခ်ာထည္စက္ရံု ႏွင့္ ေမာင္ေက်ာ္ဆန္းလင္း ပါ အလုပ္သမား (၂) ဦးၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ NORTH SHORE GROUP COMPANY LIMITED ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးထြန္းမင္းလတ္ ပါ (၂) ဦးတို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Polar North Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚခ်ိဳမာလြင္ပါ (၁၅) ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ New KMC Apparel အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚခင္ေမသန္း တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PMG အရက္ခ်က္စက္ရံုႏွင့္ ဦးထြန္းေ၀ပါ အလုပ္သမား (၂၁) ဦးၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Asia Guiding Star Services ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးမင္းႏိုင္ (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ)ႏွင့္ ဦးရႈိင္းနင္းမြန္း ပါ (၆၄)ဦးတုိ႕အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ UMW Engineering Service Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Tet Lann Concrete Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Circle Tech Industrial Enterprise Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ SKYLARK IT Solution & Managed Services အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေပေပါက္ေအာက္ရွင္း ျမန္မာေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Seduno Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Europe & Asia Commercial Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ စိုးမိုးခိုင္သံရည္က်ိဳစက္ရံု ၊ အမွတ္ (၆၁/၆၂/၆၃) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Winner Plastic စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MDM Industry Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၅/၂၀၁၆)(၄၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MDM Industry Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Zhenjie အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ လန္းျပီပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ OK မုန့္လုပ္ငန္း အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ World Value Manufacturing Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ကံေကာင္းျခင္းရတနာ သစ္အေခ်ာထည္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Family Treasure Inn အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Popular International Garment အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Belmond Governor’s Residence အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရာရွင္းသံမဏိစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာေဟမာန္ကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ SMK အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Rich Life Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Handsome Garment Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္(၁၄/၂၀၁၆)ဆံုးျဖတ္ခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ သစ္အေခ်ာထည္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္(၂၅/၂၀၁၆)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ SOGO FITTING INDUSTRY အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (ျမိတ္ဘဏ္ခြဲ) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hi Star ေဖာ့ဘူးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Young Investment Group Industry အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Blue Mountain အခ်ိဳရည္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္(၂၀/၂၀၁၆)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ စိန္ကမၻာခ်ည္မ်ွင္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရာရွင္းသံရည္က်ိဳစက္ရံုု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၁၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္(၁၁/၂၀၁၆)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္႕ရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၁၁/၂၀၁၆)

ေဒၚခင္လွလွ (ဥကၠဌ၊ KMA Hotels Group) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည္႔ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ ( ၉၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ထိပ္တန္းျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ AYS MFG Co..,Ltd ပဲသန့္စင္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ပန္ဒါခ်ည္မ်ွင္အထည္နွင့္ အေခ်ာကိုင္စက္ရံု(ပလိပ္) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၆)


၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေပၚျပဴလာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၅/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar C & N Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၄/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အာရွနွင္းဆီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Bravo အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊစကားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၁/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ GIYAN Fashion Co..,Ltd ဇာပန္းထိုးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၀/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mingtex Myanamar Industrial Company အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ ၏ Myanmar Hill Lodges Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၆/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီအမႈအမွတ္(၅၂/၂၀၁၅)၊ Hanjen Manufacturing Co.,Ltd အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar CNMC NICKEL Co..,ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ထိပ္တန္းျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၀/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ပန္ဒါခ်ည္မ်ွင္၊ အထည္နွင့္ အေခ်ာကိုင္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Silver Lion Industrial Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PTTEP International Limited အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၇/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mani Yangon Co., Ltd စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅၆/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ၆၆၆ သံရည္က်ိဳစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၅/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Asahi Loi Hein Co..,Ltd Blue Mountain စက္ရံုအျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅၄/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Yimei Footwear Product Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hanjen Manufacturing Co.,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Yangon Crown ၀ါယာၾကိဳးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅၁/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဘိုစန္းပိုက္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅၀/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ P.E.S MYANMAR Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၉/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PAN KO Myanmar Co.,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၈/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၇/၂၀၁၅)
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ (၃၀/၂၀၁၅)စီရင္ခ်က္ႏွင္႔ ထံုးပံုက်အမိန္႔ေပးပို႔ျခင္း
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ E Land Myanmar Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၆/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဂ်ိဳကာေသာက္ေရသန့္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၅/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ E Land Myanmar Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၄/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ ရွိ Myanmar Hao Yang အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၃/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ၊စဥ္႔ကိုင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္အထည္ ႏွင့္ အေခ်ာကိုင္စက္ရံု (ပလိပ္) အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄၂/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၄၁/၂၀၁၅ )၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ရွင္းလင္းခ်က္
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ုဳပ္၊တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ (၃၂/၂၀၁၅) Holly Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ စီရင္ခ်က္
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရာရွင္းသံရည္က်ိဳစက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၉/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hi Star ေဖာ့ဘူးစက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၈/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Thai Pot Head Office ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၇/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Bean and Trading Co.,Ltd ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၆/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Gallant Ocean အေအးခန္းစက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၂/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Midas အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၀/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၂၉/၂၀၁၅ )၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ရွင္းလင္းခ်က္
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Costec အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၉/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၂၈/၂၀၁၅ )၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ရွင္းလင္းခ်က္
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဝမင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၈/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Sage Myanmar Co.,Ltd ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၇/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေက်ာ္ထက္ထက္ကုမၸဏီ ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၆/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ KMA Hotel Group၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၅/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ နယူးေ၀းဖိနပ္စက္ရံု ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၄/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၂၃/၂၀၁၅ )၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ရွင္းလင္းခ်က္
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Bogart Lingerie(Yangon)Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၃/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Midas အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၂/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ စံေကာင္းပီနံအိတ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၁/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာသစ္ပါးလႊာႏွင္႔အထပ္သားစက္ရံု( Myanmar Veneer & Plywood Co., Ltd) ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂၀/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာသစ္ပါးလႊာႏွင္႔အထပ္သားစက္ရံု( Myanmar Veneer & Plywood Co., Ltd) ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၁၉/၂၀၁၅)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရႊင္ခ်မ္းလံုကုမၸဏီ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၈/၂၀၁၅)


၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ACELEDA MFI Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၁/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Holly Myanmar Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၀/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ General Enterprise အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၉/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အမွတ္(၂)အထည္အလိပ္စက္ရံု (ပလိပ္) Panda Textile Co.,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၃၈/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ ျမန္မာေမဆမ္းကုမၸဏီ (Good Morning ေပါင္မုန္႔) အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၃၀/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေဂၚဇီလာဆပ္ျပာစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၉/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Golden Min 999 Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၈/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ပတၱျမားပဲဆီစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၇/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Adaman Club Hotel အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၆/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေအာင္ဖိုက္ဘာဂလပ္စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၅/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊလေရာင္သံရည္က်ဳဴိစက္ရုံ အမွတ္(၂) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၄/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏သံေတာ္ျမတ္ကုမၸဏီလီမိတက္၊ Double Rhinos ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ အျငင္းပြား မႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၃/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရွင္ေဆာင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၂/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အာရွအလူမီနီယမ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈ နွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၁/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ United Engineering Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈ နွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Gallant Ocean အေအးခန္းစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈ နွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၉/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ AAA ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၈/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျပည့္လွ်ံမုိးအင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၇/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Skyward International Trade Limited အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ ေရသန္႔စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၆/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ျမန္မာတူယူပလိပ္ျပားထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံအျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ (၅/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ျမန္မာေဟမာန္ကုမၸဏီ(ပန္းခ်ီလုပ္ငန္း)အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ (၄/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Glant ဧရာမသံရည္က်ဳိစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ LEO Group ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂/၂၀၁၄)
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ႏွင့္ လန္းၿပီပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ တို့အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၄)