ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မ်ား ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခံုုသမာဓိအဖြဲ႕အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၉၉/၂၀၁၆) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (134)

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ ၂၇ ၏ အမိန္႕

ခံုုသမာဓိအဖြဲ႕အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၉၆/၂၀၁၆) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္ အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............ (119)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၃၈/၂၀၁၆)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚရွင္းလင္းခ်က္