တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျမိဳ႔နယ္ညွိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒နွင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာနွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႔နယ္ညွိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔  ဥကၠ႒ နွင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ နွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား