အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၱရား

အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ခုံသမာဓိေကာင္စီ မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ အမႈမ်ားအား အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မ်ား အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မ်ား(တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္) ၏ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ အမႈမ်ားအား အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႔နယ္ညွိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ နွင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ နွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
အျပည့္အစုံသိရွိရန္ …

အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒ/နည္းဥပေဒ မ်ား

သင္တန္း/ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အေထြေထြ ကိစၥရပ္မ်ား