၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်လူရွယ်အကြောင်းအရာစာတမ်းထုတ်ပြန်

နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၁၁ ။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းမှရရှိသော အချက်အလက်များကိုအခြေခံ၍ အသေးစိတ်ဆန်းစစ်လေ့လာသည့် “ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ် လူရွယ်အကြောင်းအရာ” သုတေသနစာတမ်းကို အောက်တိုဘာလ(၁၁)ရက် ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်သည်။
ယင်းသုတေသနစာတမ်းတွင် ကလေးနှင့် လူငယ်များ၏ လူဦးရေနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အိမ်အကြောင်းအရာနှင့် အိမ်ထောင်စုရှိပစ္စည်းများ၊ နေထိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ၊ ကျောင်းတက်ရောက်မှုနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုစသည့်ကဏ္ဍများကို အသက်အုပ်စုအလိုက်/ အသက်တစ်နှစ်ချင်းအလိုက် လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပြီး စာတမ်းပါအချက်အလက်များသည် ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရှိငယ်ရွယ်သူ မျိုးဆက်သစ်များ၏ပုံရိပ်ကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ၏ (၄၆.၅)ရာခိုင်နှုန်းသည် ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်လူရွယ်များဖြစ်ကြောင်း၊ ကလေး မွေးဖွားနှုန်းနှင့် ကလေးသေဆုံးနှုန်းများ ယခုအတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဆိုပါက နောင်လာ မည့်ဆယ်နှစ်အတွင်း ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်လူရွယ်ဦးရေမှာ အနည်းငယ်သာတိုးလာနိုင်ကြောင်း နှင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်လူရွယ် (၂၄.၅) သန်းနှင့် ၂၀၄၄ ခုနှစ်တွင် (၂၃.၁) သန်းသာ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းစာတမ်းပါ အချက်အလက်များအရ အသက် (၅-၉) နှစ်အတွင်းရှိသူ ကလေးများ၏ (၇၁.၂) ရာခိုင်နှုန်းသည် မူလတန်းပညာတက်ရောက်သင်ကြားနေကြောင်း၊ အသက်(၁၀-၁၃)နှစ် အရွယ်ကလေး (၇၆.၂)ရာခိုင်နှုန်းမှာ အလယ်တန်းပညာ တက်ရောက်သင်ကြားနေကြကြောင်း၊ သို့သော်အသက်(၁၄-၁၅)နှစ်အတွင်းရှိကလေးများ၏ ထက်ဝက်ခန့်(၅၁)ရာခိုင်နှုန်းသာအထက်တန်း ပညာကို တက်ရောက်သင်ကြားနေကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး အထက်တန်းပညာသင်ကြားမှုအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသတွင် (၄၇)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မြို့ပြဒေသတွင် (၅၉)ရာခိုင်နှုန်းရှိသဖြင့် ကျေးလက်နှင့် မြို့ပြကွာခြားမှုကိုလည်းပြဆိုနေသည်။
အဆိုပါစာတမ်း၏ တွေ့ရှိချက်များအရ ကလေးသူငယ် သုံးယောက်လျှင် တစ်ယောက်သည် အလင်းရောင်အတွက် ရေနံဆီနှင့်ဖယောင်းတိုင်ကိုအသုံးပြုနေရသော အိမ်ထောင်စုများမှဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်(၇၅.၇) ရာခိုင်နှုန်းသည် အစားအစာချက်ပြုတ်ရန် သစ်သား/ ထင်းနှင့် ရေနံဆီတို့ကို လောင်စာအဖြစ် အဓိကအသုံးပြုသော အိမ်ထောင်စုများမှဖြစ်ကြောင်း၊ အကျိုးဆက် အဖြစ် ကလေးသူငယ်များသည် ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အဆိပ်သင့်မှုများဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ဖေါ်ပြထားပြီး အဆိုပါ အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ချေ မှာ ကျေးလက်ဒေသတွင် ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်(၁၀-၁၃)နှစ်အရွယ် ကလေး သူငယ်များ၏ (၈)ရာခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်း၊ မြို့ပြဒေသတွင် (၄)ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ကျေးလက်ဒေသတွင် (၉)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်း၊ အသက်(၁၅-၁၉)နှစ်ရှိ လူငယ်အမျိုးသားများ ၏ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီးများ၏(၄၄.၂)ရာခိုင်နှုန်းသည် လုပ်သားအင်အားစုတွင် ပါဝင် ကြကြောင်း၊ လူငယ်အမျိုးသားများ၏ လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းမှာ အသက်(၂၀)နှစ် နောက်ပိုင်း တွင် မြင့်တက်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး၊ အသက်(၂၅-၂၉)နှစ်တွင် (၉၂.၃)ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း၊ အသက်(၂၀-၂၄)နှစ် လူငယ်အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းမှာ (၅၉.၇)ရာခိုင်နှုန်း ရှိသော်လည်း အသက်(၂၅-၂၉)နှစ်တွင် (၅၇.၇)ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားကြောင်းဖေါ်ပြထားသည်။
လူငယ်အများစုမှာ ၎င်းတို့မွေးဖွားရာ မြို့နယ်များတွင်နေထိုင်ကြပြီး၊ အသက် (၁၅-၂၄) နှစ်ရှိ လူငယ်ငါးယောက်လျှင် တစ်ယောက်(၁၉)ရာခိုင်နှုန်းသည် မွေးဖွားရာဒေသမှ အခြားဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ဘူးသူများဖြစ်ကြောင်း၊ လူငယ်များ၏ (၅၇)ရာခိုင်နှုန်းသည် ဘဝတစ်လျှောက်တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တစ်ခုမှ အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တစ်ခုသို့ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဘူးကြောင်း၊ လူငယ်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသို့ အများဆုံး ပြောင်းရွှေ့ ကြကြောင်းဖေါ်ပြထားပြီး သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူသောကာလတွင် လူငယ်လူရွယ်(၇)သိန်းခန့် ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိနေကြကြောင်း၊ အချို့သောနယ်စပ်ဒေသများတွင် လူငယ်လူရွယ်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသူများ၏ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းမှာ လူငယ် အမျိုးသားများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ဤသုတေသနစာတမ်းတွင် ကလေးသူငယ်များ၊ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ကလေး သူငယ်များအတွက်လိုအပ်သည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ၊ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံး ရေရရှိရေး၊ သန့်ရှင်းသောယင်လုံအိမ်သာများ ဆောက်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီးပိုမိုရရှိစေရေး နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပိုမိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးစသည်တို့အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြု လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့့်အပြင် မူလတန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် အလယ်တန်း ဆက်လက် တက်ရောက်နိုင်ရန်တွက် အဟန့်အတားများလျော့ချပေးရန်နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင် စာရင်းအစီရင်ခံစာများကို အတွဲများအလိုက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များကိုအခြေခံ၍ အသေးစိတ်ဆန်းစစ် လေ့လာသည့်စာတမ်း (၁၃) စောင်နှင့် သန်းခေါင်စာရင်းရလဒ် မြေပုံစာအုပ်တို့ကို ပြုစုထုတ်ပြန်ကြေညာလျက်ရှိရာ ယခုစာတမ်းအပါအဝင် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သော အစီရင်ခံစာများနှင့် သုတေသနစာတမ်းများအား ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုဒ်www.dop.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။(-)