ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ၊ ထိုင္းနိုင္ငံအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး Gen. Sirichai Distakul ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ လက္ခံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး Gen. Sirichai Distakul ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ထို႔သို႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရ၍ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမႈအေျခအေနမ်ား၊ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ထိုင္းနိုင္ငံဘက္မွ ယခုလက္ရွိဆိုင္းငံ့ ကာလ (၆) လ အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေထာက္အထားမရွိသူမ်ား၊ အေထာက္အထားရွိိၿပီး သက္တမ္း လြန္ေနသူမ်ား၊ (Certificate of Identity)-CI စာအုပ္ရွိၿပီး Work Permit မရွိသူမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ငန္းအမ်ိိုးအစား၊ လုပ္ငန္း ေနရာလႊဲေနသူမ်ားအတြက္ ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ေန႔ မွ ဩဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ စာရင္းေကာက္ယူေရး စင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စာရင္းေကာက္ယူၿပီးစိစစ္၍အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔အေထာက္အထားရွိၿပီး ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအနက္မွ အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္ရွင္ ဆႏၵအရ အလုပ္ျပန္လည္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီေဆာင္္ရြက္ေပးမည့္အေၿခ အေနမ်ား၊ MoU စနစ္ ျဖင့္ Government to Government ပူးေပါင္းၿပီး ေရလုပ္သား ပို႔ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ Visa ႏွင့္ Work Permit ဆက္လက္ထုတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ စာရင္းေကာက္္ယူရရွိသည့္ လုပ္သားအင္အား အေျခအေန ေပၚမူတည္၍ (Certificate of Identity)-CI စခန္းမ်ားဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းလဝက ဥပေဒျဖင့္ ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း အလုပ္သမားကိုယ္တိုင္သက္တမ္းတိုးရမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဆိုင္းငံ့ကာလ (၆)လ အတြင္း ႏွစ္နိုင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ယခုထက္ ပိုမိုနီးကပ္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။