ကြေညာချက်များ

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒ (၂၀၁၁) စာအုပ္ ပံုနွိပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Wednesday, February 29th, 2012
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန မွ ျပဳစုပံုနွိပ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ (အဂၤလိပ္+ ျမန္မာ)နွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းနည္းဥပေဒမ်ားပါရွိသည့္ “အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ(၂၀၁၁)” စာအုပ္ အား ၁-၃-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ စာေပဗိမာန္အေရာင္းဆိုင္မ်ားနွင့္ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီရံုးမ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။