ကြေညာချက်များ

EPS စနစ္အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္

Friday, August 31st, 2012
Employment Permit System (EPS)  စနစ္ အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ သို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား နွင့္  အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ အသိေပးထုတ္ျပန္ထားပါသည္- EPS စနစ္ျဖင့္...

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

Wednesday, August 29th, 2012
အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ခုံသမာဓိေကာင္စီ ရုံးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၅ ၊ ဖက္စ္ – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၇ e-mail – arbitrationcouncil.mm@gmail.com

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

Tuesday, August 28th, 2012
စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနက္ ၁၁-၈-၂၀၁၂ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ထိ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ခံယူခဲ့သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္ – – –

Monday, July 16th, 2012
အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

Wednesday, June 13th, 2012
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

Wednesday, May 23rd, 2012
အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ ေအးခ်မ္းသာယာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈအား တရားမွ်တစြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မွ်တမွန္ကန္စြာျဖင့္ ျမန္ဆန္စြာရရွိခံစားနိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္……….

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းနည္းဥပေဒမ်ား

Wednesday, May 23rd, 2012
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ အရ အပ္ႏွင္းေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁)

Monday, May 21st, 2012
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ နွင့္အညီ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း အၾကား၊ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို စနစ္တက်နွင့္လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို...

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ခြင့္ျပဳေပးမႈေၾကညာခ်က္

Friday, April 6th, 2012
ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား/သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန သို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပထားသူမ်ားအား ဆက္လက္ခြင့္ျပဳ ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ေလွ်ာက္လႊာအမွတ္စဥ္ (၂၃၅၂) အထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား...

လုပ္သားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပ

Tuesday, March 20th, 2012
၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေမလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အလုပ္သမားေန႔အခမ္းအနားတြင္ လုပ္သားႀကီးမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္သားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ျပိဳင္ပြဲမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္-