ကြေညာချက်များ

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ ေခၚယူထားေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

Sunday, March 12th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ အငယ္တန္းစာေရး၊ ယာဥ္ေမာင္း(၅)၊ ရံုးအကူ၊ အေစာင့္၊ သန္႔ရွင္းေရးအကူ၊ လုပ္သား(ဥယ်ာဥ္) ရာထူးေနရာမ်ားတြင္...

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System) ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာေမးပြဲ၊ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္း (Skills Test) နွင့္ လုပ္ကိုင္နုိင္မႈ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း (Competency Test) မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာခ်က္

Wednesday, March 8th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System) ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာေမးပြဲ၊...

“အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ” ဖြဲ႔စည္းျခင္း

Monday, February 20th, 2017
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆံုးခေၾကးေငြဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ “အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ” ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ၁၆-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၃/၂၀၁၇) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္။...

ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

Sunday, February 19th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ ။ ၁။ ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္...

ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Saturday, February 18th, 2017
ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအနက္ နိုင္ငံသား အေထာက္အထားျဖစ္ေသာ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတင္ျပနိုင္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို နိုင္ငံသားမွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္ၿပီးပါက ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာ...

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္လမ္းညႊန္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း

Tuesday, December 27th, 2016
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာသူမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးရန္ႏွင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ...

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား သို့ PJ (Passport for Job) ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

Tuesday, October 25th, 2016
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ အသိေပးေၾကညာခ်က္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔တရားဝင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ၁-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္မွ အလုပ္ (PJ) (Passport for Job) ျဖင့္...

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System)အရ ကၽြမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
(Skills Test)ႏွင့္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္း(Compentency Test )
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈက်င္းပမည့္အစီအစဥ္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

Monday, October 24th, 2016
အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System)အရ ကၽြမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (Skills Test)ႏွင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္း(Compentency Test ) စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈက်င္းပမည့္အစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-   တင္သြင္းရမည့္ အေထာက္အထား နမူနာပံုစံမ်ားမွာ…

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System) ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

Monday, October 24th, 2016
အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္စနစ္ (Recruitment Point System) (ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း) (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲကို ၁၆-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၃-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေျဖဆိုသူ ၁၁,၅၉၇ ဦး အနက္မွ ေအာင္ျမင္သူ ၉၀၀၀ ဦး ၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေအာင္စာရင္း...