ကြေညာချက်များ

ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား Skills Test ႏွင့္ Competency Test စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ စာေမးပြဲလမ္းညႊန္မ်ား

Thursday, June 22nd, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်စ္စစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ၁၅၅၃ ဦးတို႔အေနျဖင့္ Skills Test ႏွင့္ Competency Test စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္အတြက္ ေအာက္ပါ စာေမးပြဲလမ္းညႊန္မ်ားကို...

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ EPS-TOPIK (စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ (ေန႔ရက္၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္ဇယား) ေၾကညာခ်က္

Tuesday, April 25th, 2017
အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) အရ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိုးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ပထမအဆင့္ ကိုးရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK) စာေမးပြဲ က်င္းပမည့္...

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၇

Friday, March 17th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ကာလ အလုပ္ပိတ္ရက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန မွ ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္...

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ ေခၚယူထားေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

Sunday, March 12th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ အငယ္တန္းစာေရး၊ ယာဥ္ေမာင္း(၅)၊ ရံုးအကူ၊ အေစာင့္၊ သန္႔ရွင္းေရးအကူ၊ လုပ္သား(ဥယ်ာဥ္) ရာထူးေနရာမ်ားတြင္...

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System) ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာေမးပြဲ၊ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္း (Skills Test) နွင့္ လုပ္ကိုင္နုိင္မႈ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း (Competency Test) မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာခ်က္

Wednesday, March 8th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System) ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာေမးပြဲ၊...

“အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ” ဖြဲ႔စည္းျခင္း

Monday, February 20th, 2017
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆံုးခေၾကးေငြဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ “အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ” ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ၁၆-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၃/၂၀၁၇) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္။...

ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

Sunday, February 19th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ ။ ၁။ ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္...

ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Saturday, February 18th, 2017
ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအနက္ နိုင္ငံသား အေထာက္အထားျဖစ္ေသာ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတင္ျပနိုင္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို နိုင္ငံသားမွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္ၿပီးပါက ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာ...

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္လမ္းညႊန္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း

Tuesday, December 27th, 2016
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာသူမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးရန္ႏွင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ...