ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ား

  • လုပ္ငန္းခြင္ေအးခ်မ္းသာယာေရး
  • အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရး(ျပည္တြင္း/ျပည္ပ)
  • လုပ္သားမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး
  • အလုပ္သမားေရးရာ သုေတသနနွင့္စာရင္းဇယားမ်ားစုေဆာင္းျပဳစုေရး
  • အလုပ္သမားဥပေဒပါအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အတြက္ စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေရး
  • လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
  • လူမႈဖူလံုးေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး
  • ျပည္တြင္းကုန္စည္စီးဆင္းမႈသြက္လက္ျမန္ဆန္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ဆာင္ရြက္ေရး
  • အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး