ဦးတည္ခ်က္မ်ား

ဦးတည္ခ်က္မ်ား

  • (၁) အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေရး
  • (၂) လူမႈအခြင့္အေရးမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္း
  • (၃) ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္ေရး
  • (၄) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေရး