ဦးတည်ချက်များ

ဦးတည်ချက်များ

  • (၁) အလုပ်သမားရပိုင်ခွင့်များ ဆောင်ကြဉ်းပေးရေး
  • (၂) လူမှုအခွင့်အရေးများ ဆောင်ကြဉ်း
  • (၃) ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်ရေး
  • (၄) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရေး