ေဆာင္းပါးက႑

ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုေရႊၾကီးေရးသားေသာ ၾကိဳဆိုပါတယ္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ေဆာင္းပါး အျပည္႔အစံုဖတ္ရႈရန္……

ကေလာင္ရွင္ “လႈိင္ဝင္းေအာင္”ေရးသားျပဳစုေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ျပႆနာ အေျဖရွာ ေဆာင္းပါး အျပည္႔အစံုဖတ္ရႈရန္…..

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တိုးတက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္း . . . (ဖုိးေသာၾကာ) . . . . . . . အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္