ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ႏို္င္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ က်င့္္သံုးျခင္းကို ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ရပ္ဆိုင္း

ေနျပည္ေတာ္္ ဇြန္လ ၃၀

ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္္းပသည့္္ ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားအေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ အလုပ္သမားညႊန္္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ဌာန မွ ဒုတိယညႊန္္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ထိုင္းႏို္င္ငံတြင္ ယခုက်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ က်င့္သံုးျခင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအလုပ္အကိုင္ဌာန၊ ဒုတိယညႊန္္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။