လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ Mobile Medical Unit (MMU) မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆးကုသမည့္ အလုပ္ဌာနမ်ားစာရင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္လ ၅ ရက္

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၏ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (Mobile Medical Unit) (MMU) မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆးကုသမည့္ အလုပ္ဌာနမ်ားစာရင္းမွာ ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (146)