ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား သို့ PJ (Passport for Job) ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ အသိေပးေၾကညာခ်က္

ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔တရားဝင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ၁-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္မွ အလုပ္ (PJ) (Passport for Job) ျဖင့္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ နိုင္ေရးအတြက္ အသိေပးေၾကညာပါသည္။
ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္ (PJ) (Passport for Job) ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အလုပ္သမား အသစ္မ်ား အတြက္ တစ္ဆင့္ခံပြဲစားမ်ား၏ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ အႏၲရာယ္မွကင္းေဝးေစေရး၊ ျပည္ပနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမား မ်ား၏စာရင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိနိုင္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးနိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားရွိ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိနိုင္ေစေရး ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ အလည္အပတ္ (PV) (Passport for Visit) ျဖင့္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္
ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . (783)

Leave a Reply