“အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ” ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးခကြေးငွေဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်နိုင်ရန် “အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ” ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ၁၆-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၃/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ ကော်မတီဝင်များ၏ အမည်စာရင်းအား ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။