ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း National Electronic ID(NeID)

အေထာက္အကူျပဳ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္မႈၾကည့္ရႈ၊

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္၍ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား အား အမ်ိဳးသား အီလက္ထေရာနစ္မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္း Smart Card ျဖင့္ National Electronic ID (NeID)  ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ e-Government Master Plan တြင္ အဓိက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္  ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက လိုအပ္သည္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ National Electronic ID (NeID) အေထာက္အကူျပဳ စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္း ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ (၂)ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္(ေျမာက္ပိုင္း)ခရိုင္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိဳ႕ကုန္းအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ သီရိရတနာဓမၼာ႐ုံႀကီး၌ ျပဳလုပ္ရာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဆိုင္ရာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမႉး႐ုံးမွ ဝန္ထမ္း မ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းပါ အမည္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအား ဓါတ္ပုံရိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသြင္းျခင္းတို႔ကို ေခတ္မီ IT နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္။

အဆိုပါ NeID အေထာက္အကူျပဳေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ ဆက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အေျခအေန မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးကာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ယခုအခါေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ NeID အေထာက္အကူျပဳ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ မူတည္၍ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာ သုံးသပ္ကာ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ၿပီး အျခား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၌လည္း အဆိုပါေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။